algemene voorwaarden

definities

Verkoper: By-bar e-com b.v.

  • Gevestigd: van Schootenstraat 19 4835 CJ Breda, Nederland
  • Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 89149564
  • BTW nummer: NL864893644B01
  • Bezoekadres: van Schootenstraat 19, 4835 CJ Breda, Nederland
  • E-mailadres: service@by-bar.nl
  • Telefoonnummer: +31(0)76 3030900
  • Telefonisch bereikbaar: maandag – vrijdag (09.00 – 17.00 uur)

Koper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit.
Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.
Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden product van By-bar.
Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW.
Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.
Website: www.shop-by-bar.nl

artikel 1. toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1
Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op de website zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.

1.2
De koper garandeert dat hij of zij: 18 jaar of ouder is; niet handelt in de context van het uitoefenen van een beroep of het voeren van een bedrijf.

artikel 2. totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1
Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst:

- Koper heeft het gewenste Product in gewenste stijl, kleur en maat geselecteerd en het Product aan zijn boodschappenmandje toegevoegd;
- Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond;

  • Stap 1: Koper heeft de bestelling gecontroleerd;
  • Stap 2: Koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd en heeft eventueel (deels) vooruitbetaald.

- De Bestelling is geplaatst;
- Koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste Bestelling op elektronische wijze (via de Website Indien de Bestelling door Verkoper is geaccepteerd, verstuurt Verkoper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging per email aan de Koper.

Alle producten op de website worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Dit betekent dat, hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de website de beschikbaarheid van de voorraad weergeeft, het mogelijk is dat een op de website weergegeven product niet langer beschikbaar is voor aankoop.

Lichte kleurafwijkingen en andere variaties van de producten zijn mogelijk en worden veroorzaakt door verschillen in beeldopname- en weergavetechnologieën en andere redenen. By-bar is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen en variaties. Aan typefouten, product omschrijvingen of kennelijke fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleed.

2.2
Verkoper behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien:

- (Een) product(en) wordt/worden weergegeven op het platform maar is/zijn niet langer beschikbaar;
- Indien product advertenties op het platform een (kennelijke) fout bevatten, bijvoorbeeld B. indien niet de juiste prijs wordt weergegeven of de Producten anderszins onjuist worden beschreven of voorgesteld;
- Als we je bestelling om technische redenen niet kunnen verwerken;
- De totale waarde van de Bestelling meer dan € 2.500,- bedraagt;
- De door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;
- Betaling door Koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen;
- Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen;
- Koper al eerder bij Verkoper geplaatste Bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald;
- Er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen;
- Indien het gewenste afleveradres zich niet in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië, Denemarken, Portugal, Polen, Zweden, Finland of Griekenland bevindt.
De Verkoper zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een Bestelling niet wordt geaccepteerd.

artikel 3. wijze van aflevering en leveringsdata

3.1
Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder.

In het geval van een mislukte bezorgpoging stemt u ermee in dat de door ons met de bezorging belaste bezorgdienst de producten ook op een naburig adres of een adres in de buurt of op een pakstation van de bezorgdienst kan afleveren en dat by-bar daarmee aan zijn leveringsverplichtingen voor de producten voldoet. De bezorgdienst zal u op de hoogte stellen van de levering op een naburig adres/adres of bij een pakstation.

3.2
Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Verzending vindt plaats op werkdagen, met uitzondering van feestdagen op onze magazijn locatie. Houd daarom rekening met de feestdagen, inclusief eventuele nationale en/of regionale feestdagen, in het land waar je woont.

3.3
Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

3.4
Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 14 dagen na het totstandkoming van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.

Je kunt geen recht op schadevergoeding ontlenen aan het overschrijden van de levertijd.

3.5
Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

artikel 4. prijs en betaling

4.1
De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per Overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde Koopprijs worden weergegeven.

4.2
Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3
Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het Product te geschieden.

4.4
De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen.

4.5
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.

artikel 5. recht tot retour zenden

5.1
Koper heeft het recht om het geleverde Product binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het Product zonder opgave van reden op de door Verkoper aangegeven wijze terug te sturen mits het Product ongedragen (kleding passen is wel toegestaan), onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde verpakking is. Bij gebruikmaking door Koper van dit recht, zijn de verzendkosten voor Koper.

5.2
In het in het vorige lid bedoelde geval zal de Verkoper de Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst, terugbetalen.

5.3
In het geval dat het gekochte Product een GiftCard is. GiftCards worden niet terugbetaald.

artikel 6. overmacht

6.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2
Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

artikel 7. klachten

7.1
De contactgegevens van de Verkoper en van de derden die de Verkoper heeft ingeschakeld om klachten te behandelen, zijn te vinden in de folder die onderaan op de website is geplaats.

7.2
Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

7.3
Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

7.4
Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade vanwege dergelijke klachten.

7.5
Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroepactie. Koper zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

artikel 8. intellectuele eigendomsrechten

8.1
Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderszins met de Producten verbonden merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Verkoper. De Koper erkent het eigendomsrecht van Verkoper op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.

8.2
Terzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst Verkoper naar de disclaimer.

artikel 9. eigendomsvoorbehoud

9.1
De Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle te leveren Producten totdat de Koper alle verplichtingen is nagekomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betalingsverplichtingen) die de Koper verschuldigd is/zijn met betrekking tot dergelijke Producten die zijn of zullen worden geleverd in overeenstemming met de toepasselijke Overeenkomst.

artikel 10. garantie en aansprakelijkheid

10.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Verkoper wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens Koper, zal de Koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Verkoper in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.

10.2
Terzake de aansprakelijkheid van Verkoper met betrekking tot de Website en het gebruik daarvan verwijst Verkoper naar de disclaimer.

artikel 11. toepasselijk recht

11.1
De Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht.

artikel 12. ongeldige bepalingen

12.1
In het geval dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig is:
- De overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden blijven niettemin van kracht en de ongeldige bepaling zal moeten worden geïnterpreteerd als, of omgezet in, een geldige bepaling met dezelfde strekking voor zover mogelijk.

artikel 13. aanpassing algemene voorwaarden

13.1
Deze algemene voorwaarden kunnen door Verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de Website. Indien Koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal Verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan Koper toezenden.

artikel 14. privacy

14.1
By-bar respecteert volledig de privacy van mensen die de webshop bezoeken en gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, de gegevens die we verzamelen, verwijzen we naar ons privacybeleid voor de manier en het doel van ons gebruik van uw informatie en de omstandigheden waarin we informatie vrijgeven.

mijn winkelmandje (0)

Product title

maat:

€29,95

subtotaal

nog 0 voor gratis verzending

ma- vrij voor 15:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

betaalmogelijkheden